Loading...
 

Aktivita 1.4

Aktivita 1.4 Informačný systém na podporu biologických a biotechnických opatrení­ ochrany lesa


Termí­n realizácie: 2011-2015
Náklady aktivity: 88 600,00 €
Koordinátor aktivity: Ing. Rastislav Jakuš, PhD., úEL SAV
Riešitelia:

  • Ing. Miroslav Blaženec, PhD., úEL SAV
  • Ing. Marek Ježí­k, PhD., úEL SAV
  • Ing. Benjamí­n Jarčuška, úEL SAV
  • Ing. Pavel Mezei, úEL SAV

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je informačný systém na podporu aplikácie biologických a biotechnických opatrení­ ochrany lesa v rámci systému: bariéry feromónových lapačov, anti-atraktanty, entomopatogény.

Image

Realizácia

Informačný systém na podporu biologických a biotechnických bude vytvorený v prostredí­ GIS ako pokračovanie vývoja systému včasného varovania TANABBO. Aktivita nadví¤zuje na aktivitu 1.1.

Informačný systém bude mať 2 podsystémy:

  1. Podsystém pre plánovanie a priestorovú optimalizáciu použitia biologických a biotechnických metód ochrany lesa. Podsystém bude využí­vať výstupy z aktivity 1.1. na: a) návrh optimálneho počtu a rozmiestnenia feromónových lapačov a odparní­kov na porastových stenách, b) návrh optimálneho počtu a rozmiestnenia anti-atraktantov na porastových stenách, c) návrh optimálneho počtu a rozmiestnenia feromónových lapačov na infikáciu podkôrneho hmyzu entomopatogénmi.
  2. Podsystém pre časovú optimalizácia použitia biologických a biotechnických metód ochrany lesa. Podsystém bude využí­vať údaje z on-line monitoringu teploty a vlhkosti v lesných porastoch na optimalizáciu doby inštalácie feromónových lapačov, inštaláciu alebo aktiváciu feromónových odparní­kov a odparní­kov anti-atraktantov, a čas aplikácie entomopatogénov.

Použitie celého systému a jednotlivých metód bude testované na výskumných plochách v oblastiach s premnoženým podkôrnym hmyzom. Terénny výskum a monitoring výskumných plôch bude prebiehať priebežne počas celého roku a celej doby realizácie aktivity.

Plánované výstupy

Výsledkom riešenej problematiky budú:

  • Informačný systém na podporu biologických a biotechnických opatrení­ ochrany lesa vo forme systému metodických postupov a makrá v rámci GIS softvéru.
  • Prí­spevky a vedecké články v domácich a zahraničných časopisoch.

Výsledky využijú obhospodarovatelia lesov pre organizovanie a manažment obranných opatrení­ proti podkôrnemu hmyzu. Využitie systému zvýši účinnosť obranných opatrení­ a pri nižší­ch nákladoch prinesie ich zvýšený efekt. V konečnom dôsledku tak dôjde k výraznej úspore prostriedkov vynakladaných ročne v SR na ochranu lesa. Výsledné systémy budú poskytnuté verejnosti bezplatne.