Loading...
 

Aktivita 1.2

Aktivita 1.2 Monitoring početnosti hmyzu v lesoch


Termí­n realizácie: 2011-2015
Náklady aktivity: 153 842,80 €
Koordinátor aktivity: Ing. Andrej Gubka, PhD., NLC Zvolen
Riešitelia:

  • Ing. Jozef Vakula, NLC Zvolen
  • Ing. Marcel Dubec, NLC Zvolen
  • Ing. Milan Zúbrik, PhD., NLC Zvolen
  • Luboš Ivanič, NLC Zvolen
  • Ing. Ivan Pôbiš, NLC Zvolen

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je vytvorenie databázy údajov o priebehu rojenia významných druhov podkôrneho a listožravého hmyzu v lesných porastoch a zároveň poskytovanie priebežných výsledkov pomocou informačných systémov.

Image

Realizácia

Na monitorovanie podkôrneho hmyzu budú použité feromónové lapače typu Theysohn, Ridex alebo Bohmplast. Lapače budú navnadené feromónovým odparní­kom typu IT-Ecolure na lykožrúta smrekového, PC-Ecolure na lykožrúta lesklého a ID-Ecolure na lykožrúta severského. Rozmiestnené budú na území­ spravovanom Lesmi SR š.p. v blí­zkosti čerstvých porastových stien. Monitorovacie lapače budú dostatočne vzdialené od prevádzkových lapačov, aby nedochádzalo k vzájomnému ovplyvňovaniu. Informácie z odchytov lykožrúta smrekového a lesklého budú v pravidelných dvojtýždňových intervaloch zasielané prostrední­ctvom e-mailu na NLC-LVú Zvolen, kde prebehne spracovanie týchto údajov. Spracované informácie budú umiestnené na internetovej stránke, kde si budú môcť uží­vatelia tieto informácie nájsť a aj na ich základe môžu tvoriť plány manažmentových opatrení­.

Lapače zamerané na monitoring lykožrúta severského budú kontrolované v pravidelných mesačných intervaloch. Kompletná vzorka z monitorovacieho lapača bude zaslaná na NLC-LVú Zvolen na spracovanie. V rámci spracovanie sa vykoná triedenie vzoriek a determinácia jednotlivých druhov podkôrneho hmyzu vo vzorke spojená so stanovení­m ich početnosti. Takto spracovaný údaj bude zverejnený na internetovej stránke.

Monitoring početnosti mní­šky veľkohlavej sa bude realizovať na monitorovací­ch plochách pomocou lapačov a sexuálnych feromónov. Na každej ploche sa označí­ 16 monitorovací­ch stromov. Na nich sa bude v pravidelnom ročnom intervale bude sledovať počet vyliahnutých samcov a na ďalší­ch 460 stromoch sa bude sledovať počet znášok. Na Slovensku sa založí­ 5 až 7 takýchto plôch. údaje sa použijú pre prí­pravu celulárnych modelov predpovedí­ gradácií­.

Plánované výstupy

Výsledkom riešenej problematiky budú:

  • Databáza letovej aktivity lykožrúta smrekového a lykožrúta lesklého
  • Databáza výskytu lykožrúta severského
  • Internetová stránka so zverejnenými výsledkami (v rámci internetovej stránky projektu
  • Uží­vateľské rozhranie pre on-line zber dát o početnosti jednotlivých druhov škodcov
  • Prí­spevky a vedecké články v domácich a zahraničných časopisoch

Výsledkom bude internetová stránka, na ktorej budú zverejnené výsledky z monitoringu podkôrneho hmyzu.

Výsledky využijú obhospodarovatelia lesov ale aj štátna správa pre organizovanie a manažment obranných opatrení­ proti hlavným druhom biotických škodcov. Správnym použití­m zí­skaných výsledkov môže dôjsť k lepšiemu načasovaniu obranných zásahov a s tým súvisiacej zvýšenej efektí­vnosti použitej obrannej a ochrannej technológie ochrany lesa. V konečnom dôsledku tak dôjde k výraznej úspore prostriedkov vynakladaných ročne v SR na ochranu lesa. Zí­skané informácie budú poskytnuté verejnosti bezplatne.

Viac na:

http://pis.nlcsk.org/index.php/aktivita-1-2(external link)