Loading...
 

Aktivita 1.1

Aktivita 1.1 Prognosticko-operačný systém na identifikáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom


Termí­n realizácie: 2011-2015
Náklady aktivity: 370 840,00
Koordinátor aktivity: Ing. Miroslav Blaženec, PhD., úEL SAV
Riešitelia:

 • Ing. Rastislav Jakuš, PhD., úEL SAV
 • Ing. Marek Ježí­k, PhD., úEL SAV
 • RNDr. Ľubica Ditmarová, PhD., úEL SAV
 • Ing. Benjamí­n Jarčuška, úEL SAV
 • Ing. Pavel Mezei, úEL SAV

Cieľ aktivity

Cieľom aktivity je spojenie metód umožňujúcich prognózu a včasnú identifikáciu výskytu aktí­vnych chrobačiarov do funkčného systému a vytvorenie metodického postupu (technológie) pre prognosticko-operačný systém na identifikáciu stromov primárne napadnutých podkôrnym hmyzom.

Image

Realizácia

Kľučovým opatrení­m ochrany lesa pred podkôrnym hmyzom je včasné vyhľadanie, identifikácia a ťažba, alebo asanácia aktí­vnych chrobačiarov (stromov, v ktorých sa nachádzajú rôzne vyví­jajúce sa štádia podkôrneho hmyzu). Táto operácia je veľmi pracná a náročná. V praxi často dochádza k neskorej identifikácii chrobačiarov a ťažba alebo asanácia sú vykonané neskoro. V aktivite pôjde o spojenie nasledovných metód:

 1. Klasické vizuálne vyhľadávanie aktí­vnych chrobačiarov
 2. Použitie termokamery na prognózu výskytu a identifikáciu aktí­vnych chrobačiarov
 3. Použitie časového radu sní­mok pozemným laserovým scanerom na operačné mapovanie porastových stien
 4. Použitie služobných psov na identifikáciu aktí­vnych chrobačiarov

Po ukončení­ vývoja budú všetky metódy vyhľadávania aktí­vnych chrobačiav testované na modelových územiach a bude porovnávaná ich účinnosť. údaje zistené pri porovnávaní­ účinnosti budú vyhodnocované v štatistických programoch. Na základe testovania bude vypracovaný systém optimálnych metodických postupov pre vyhľadávanie aktí­vnych chrobačiarov.

Plánované výstupy

Výsledkom riešenej problematiky budú:

 • Prí­ručka optimálnych metodických postupov pre vyhľadávanie aktí­vnych chrobačiarov (CD)
 • Prí­spevky a vedecké články v domácich a zahraničných časopisoch.