Loading...
 

O projekte

Základné údaje

Názov projektu: Prognosticko-informačné systémy pre zvýšenie efektí­vnosti manažmentu lesa
Žiadateľ: ústav ekológie, lesa Slovenskej akadémie vied
Partner žiadateľa: Národné lesní­cke centrum vo Zvolene
Obdobie riešenia: 2011-2015
Dotácia na projekt: 926 656,06

Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu Výskum a vývoj (ITMS 26220220109).

Cieľ projektu

Experimentálny vývoj prognosticko–informačných systémov pre zvýšenie efektí­vnosti praktických opatrení­ manažmentu lesa.

Problematika odumierania lesa, a zvlášť smrečí­n je v súčasnosti veľmi aktuálna v podmienkach strednej a severnej Európy. Doposiaľ použí­vané metódy ochrany lesa narazili na svoje limity. Z tohto dôvodu je dôležité poskytnút pre prax lesného hospodárstva nástroje, ktoré umožnia zvýšiť efektí­vnosť ochrany a manažementu lesa, a zároveň zní­žia negatí­vne ekologické dopady týchto opatrení­. Metódy, ktoré sú zahrnuté v projekte sú v rôznych štádiách vývoja, blí­zko finalizácie. Vzhľadom ku kritickej situácii v smrekových lesoch je potrebné čo najskôr dokončiť ich vývoj a zaviesť ich do praxe.

Image

Realizácia

Projekt je zameraný na experimentálny vývoj a finalizáciu viacerých existujúcich prognosticko-informačných metód, ktorých aplikáciou by bolo možné výrazne zvýšiť efektí­vnosť opatrení­ ochrany lesa. Ide o nasledovné metódy:

  1. Metódy na identifikáciu stromov napadnutých podkôrnym hmyzom (klasické vyhľadávanie, použitie termokamery, laserového scanovania a služobného psa
  2. Operačný on-line monitoring podkôrneho a listožravého hmyzu
  3. Celulárne automaty pre simuláciu vývoja populácie hmyzí­ch škodcov lesa
  4. Informačný systém na podporu biologických a biotechnických opatrení­ ochrany lesa založený na použití­ technológií­ GIS (geografické informačné systémy) a laserového scanovania. 

Pri realizácii projektu budú použité najnovšie alebo štandartné vedecké postupy a metódy (vrátane GIS a štatistického spracovania). Terénna časť vývoja bude realizovaná v spolupráci s lesní­ckou prevádzkou v lesných oblastiach s premnoženým podkôrnym alebo listožravým hmyzom.

Výstupy projektu sú hlavne metodické postupy a publikácie.

Aktivity projektu